Ogólne warunki - Xiaomi Planet

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

ważne i skuteczne na potrzeby obsługi Serwisu oraz wyrażania zgód zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami

Artykuł I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki szczegółowo określają ramy stosunku prawnego między Firmą a Gościem wynikającym z przeglądania zawartości Witryny. Zwiedzający są związani zasadami określonymi w niniejszych ogólnych warunkach od momentu uzyskania statusu Gościa.

1.2 Stosunki prawne nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi i obowiązującymi na terytorium Republiki Słowackiej, w szczególności ustawą nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr. 185/2015 Sb., Ustawa o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami (zwana dalej także „Ustawą o prawie autorskim” w odpowiedniej formie gramatycznej), niezależnie od tego, czy Gościem lub Klientem są podmioty gospodarcze zarejestrowane za granicą, czy też osoby fizyczne będące obywatelami Republiki Słowackiej lub innych państw, takich jak Republika Słowacka.

1.3 Spółka jest spółką gospodarczą założoną, założoną i zarejestrowaną w odpowiednich rejestrach zgodnie z odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi i obowiązującymi w Republice Słowackiej i jest upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej w celu obsługi Witryny i aplikacji internetowej oraz udzielania Licencji. na niniejszych ogólnych warunkach.

1.4 Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Serwis jest stroną internetową, której zawartość będzie wyświetlana Odwiedzającemu lub Klientowi w standardowej przeglądarce internetowej po wpisaniu adresu domeny jako www.xiaomiplanet.sk lub będzie wyświetlana po przekierowaniu Odwiedzających z innej strony internetowej. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega się, że dla celów niniejszych Ogólnych Warunków, Witryna oznacza każdą część Witryny, która jest identyfikowana przez adres subdomeny na adres domeny zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego paragrafu. Serwis jest obsługiwany przez. Spółka decyduje o Treści Serwisu, w szczególności o strukturze Serwisu, graficznym przedstawieniu jego części i całości, kompozycji Zawartości Serwisu, zakresie i lokalizacji wymaganych i publikowanych informacji.

1.5 Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków, zawartość Witryny to wszelkie treści multimedialne, graficzne, tekstowe lub inne, różniące się od Aplikacji Internetowej, które są wyświetlane Odwiedzającemu podczas przeglądania Witryny lub przeglądania Witryny. Spółka wykonuje wszelkie prawa majątkowe autorów lub innych osób, które przyczyniły się do powstania przedmiotowych treści swoją twórczą działalnością intelektualną, a jednocześnie posiada wszelkie prawa do Treści Serwisu, które nie są objęte ochroną praw własności intelektualnej jako przedmiot ochrony. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach używany jest termin Zawartość Serwisu, oznacza to zawartość Serwisu jako całości i jednocześnie każdej jego części, chyba że niniejsze Ogólne Warunki stanowią inaczej. Bez uprzedniej zgody Spółki Gość nie ma prawa do korzystania z Treści Serwisu lub jakiejkolwiek jego części poza przeglądaniem Serwisu.

1.6 Dla celów niniejszych ogólnych warunków, odwiedzającym jest osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza adres domeny w standardowej przeglądarce internetowej w pasku adresu, zmienionym przez www.xiaomiplanet.sk lub adres jednej z poddomen danego adresu domeny. nastąpi przekierowanie do Zawartości Serwisu w szczególności, ale nie wyłącznie, ze środowiska wyszukiwarki internetowej lub z innej strony internetowej i wyświetlona zostanie Zawartość Serwisu.

1.7 Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków urządzeniem technicznym jest urządzenie zawierające sprzęt i oprogramowanie umożliwiające połączenie się z Serwisem w środowisku sieci komunikacji elektronicznej Internet, przeglądanie zawartości serwisu oraz korzystanie z usługi, w szczególności komputer osobisty lub laptop lub tablet lub smartfon. Za korzystanie z urządzeń technicznych w związku z przeglądaniem Serwisu lub korzystaniem z aplikacji internetowej odpowiada wyłącznie osoba przeglądająca Serwis.

1.8 Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające dyrektywę 95/46 / WE.

1.9 Dla celów niniejszych ogólnych warunków, ustawa o ochronie danych osobowych jest ustawą Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr. 18/2018 Sb. O ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

Artykuł II

ZASADY PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ

2.1 Odwiedzający ma prawo przeglądać Treść Witryny za pomocą Sprzętu Technicznego.

2.2 Gość jest zobowiązany postępować w taki sposób, aby przeglądać Serwis i dowolną część Treści Serwisu w taki sposób, aby jego działania nie kolidowały z prawami Firmy lub innych Gości lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia takiej interwencji Gość ponosi odpowiedzialność za skutki tej interwencji samodzielnie, bez udziału Spółki.

2.3 Odwiedzający nie może fizycznie pobierać Treści Witryny ani żadnej jej części z Witryny na Urządzenie Techniczne poza Treścią Witryny przeznaczonej przez Spółkę do pobrania na Urządzenie Techniczne ani tworzyć żadnych obrazów wideo, audio lub audiowizualnych z zawartości Witryny. rekord. W przypadku, gdy Gość naruszy te zobowiązania, będzie on odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Firmę lub innych Gości lub osoby trzecie.

2.4 Gość ma prawo do pobrania tej części Treści Serwisu, która została przez niego wyznaczona do tego celu, pod warunkiem, że jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji Spółki w tej procedurze. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji Spółki wygasa wszelkie prawo Gościa do odszkodowania za wszelkie szkody.

2.5 W przypadku, gdy Treść Serwisu stanowi przestrzeń do wyrażenia opinii lub innego wyrażenia przez Gościa o jakimś fakcie, Gość zobowiązany jest również postępować zgodnie z postanowieniami art. II par. 2.2 niniejszych ogólnych warunków. W przypadku przewidzenia lub wystąpienia takiej interwencji, Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnego usunięcia takiej opinii z Zawartości Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opinie wyrażane za pośrednictwem Witryny; Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opinii lub innego oświadczenia oraz ewentualne naruszenie ogólnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących i obowiązujących na terytorium Republiki Słowackiej.

2.6 Zwiedzający nie może przeszkadzać innym dyskutantom w dyskusji lub dodawaniu wypowiedzi do dyskusji, nie może nadużywać przestrzeni przeznaczonej do dyskusji, zwłaszcza w celu promocji swojej osoby, innych osób, towarów lub usług.

2.7 Odwiedzającemu nie przysługuje żadna nagroda za posty w dyskusji lub na forum.

2.8 W przypadku naruszenia obowiązków Gościa, Firma jest uprawniona do usunięcia wszelkich treści, które Gość dodał do środowiska Strony.

2.9 Zastrzega się, że Spółka ma prawo do przechowywania tymczasowych lub trwałych akt w Urządzeniu Technicznym Zwiedzającego, tzw. pliki cookies służące do ułatwienia komunikacji Spółki z Gościem. Zwiedzający potwierdza ten fakt również poprzez kliknięcie w odpowiedni link dotyczący wyrażenia zgody na przechowywanie przedmiotowych plików w Urządzeniu Technicznym.

Artykuł III

PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI

3.1 Firma zapewnia, że ​​Witryna jest dostępna bez przerw lub innych przerw. Przerwanie lub awaria Serwisu z powodu okoliczności wyłączających odpowiedzialność zgodnie z art. VIII niniejszych Ogólnych warunków. Przerwy lub awarie Serwisu spowodowane regularnymi lub nadzwyczajnymi interwencjami serwisowymi Spółki również nie są uważane za naruszenie obowiązków.

3.2 Firma jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań, których Gość może obiektywnie oczekiwać w odniesieniu do działalności gospodarczej, ekonomicznej i majątkowej Spółki, aby zapobiec uszkodzeniu mienia Gościa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Gościa, które powstały w wyniku naruszenia jego zobowiązań.

3.3 Spółka ma inne prawa i obowiązki wynikające z innych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

3.4 Firma zastrzega sobie prawo do jednostronnego uzupełniania lub zmiany niniejszych ogólnych warunków zgodnie z wymogami ochrony praw lub uzasadnionych interesów Spółki lub Gości lub osób trzecich.

Artykuł IV

ZAPOBIEGANIE SOBIE I SZKODY

4.1 Firma i Zwiedzający są zobowiązani do zwrócenia większej uwagi na zapobieganie szkodom, w szczególności na ogólne zapobieganie szkodom. Gość jest zobowiązany do poinformowania Spółki o przeszkodach, które uniemożliwiają lub uniemożliwiają mu wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Informacje należy udzielić bez zbędnej zwłoki po tym, jak strona odpowiedzialna dowiedziała się o przeszkodzie lub po tym, jak mogła się nauczyć z należytą starannością.

4.2 Każda strona stosunku prawnego ma prawo do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku naruszenia obowiązków przez inną stronę stosunku prawnego, chyba że odpowiedzialność jest wyłączona na mocy niniejszych ogólnych warunków.

4.3 W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczającej odpowiedzialność Spółki, Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Klienta o tych okolicznościach.

Artykuł V

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

5.1 Strony stosunku prawnego na mocy niniejszych ogólnych warunków zobowiązują się do podjęcia wszelkich dostępnych środków w celu konkretnego rozwiązania wszelkich nieporozumień i sporów, które mogą wyniknąć z niepowodzenia osoby odpowiedzialnej, oraz rozwiązania sytuacji w drodze wzajemnego porozumienia. Spory, które mogą powstać w wyniku niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszych ogólnych warunków, będą przedmiotem postępowania przed właściwymi sądami powszechnymi Republiki Słowackiej i zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi i obowiązującymi na terytorium Republiki Słowackiej.

Artykuł VI

POSTANOWIENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Terminologia zastosowana w treści niniejszego artykułu ma takie samo znaczenie, jak ta sama terminologia użyta w treści RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

6.2 Dla celów niniejszego artykułu niniejszych ogólnych warunków osoba, której dane dotyczą, oznacza Gościa, jeśli jest osobą fizyczną. Operatorem jest Firma.

6.3 Spółka na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 litera b) RODO przetwarza dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, którymi są: imię, nazwisko, adres e-mail.

6.4 Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że ​​dobrowolnie i poważnie przekazała Spółce wszystkie dane osobowe dotyczące swojej osoby oraz że jej wola w tym postępowaniu była prawdziwa i bezbłędna, a jednocześnie oświadcza, że ​​wszystkie podane przez nią dane osobowe są kompletne, aktualne i prawdziwe który dostarcza dane osobowe.

6.5 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

a) wyrażenia zgody Osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

6.6 Cel przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. VI par. 6.4 niniejszych Warunków Ogólnych dotyczy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Firmę oraz ich wykorzystywania w działaniach związanych z korzystaniem z Witryny przez Osobę, której dotyczy problem, oraz innych Osób, których dotyczy problem, w tym w komunikacji z Osobą, a także do własnych celów marketingowych Spółki. informacje o Serwisie lub innych usługach lub produktach Spółki, w tym drogą elektroniczną (e-mail, sms).

6.7 Osoba, której dane dotyczą, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podanie nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych lub podanie danych osobowych innej osoby niż osoba, której dane dotyczą.

6.8 Osoba zainteresowana ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na piśmie. Cofnięcie zgody jest skuteczne w dniu jej doręczenia do Spółki.

6.9 Dane osobowe Osoba, której dane dotyczą, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

6.10 Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków w celu zapewnienia skutecznego bezpieczeństwa danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, a także do zabezpieczenia wszystkich danych, baz danych i plików pocztowych Osoby, której dotyczy problem, przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.11 Spółka zgodnie z postanowieniami art. 13 RODO przekazuje Osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

Dane identyfikacyjne operatora:

Planets sro, Dowód tożsamości 52 215 113
z siedzibą pod adresem Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (małpa) xiaomiplanet.sk

Cel przetwarzania danych osobowych jest zdefiniowany w przepisie art. VI par. 6.6 niniejszych ogólnych warunków,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest określone w przepisie nr. VI par. 6.5 Ogólne warunki handlowe,

Lista danych osobowych jest zdefiniowany w przepisie art. VI par. 6.3 niniejszych ogólnych warunków.

6.12 W szczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne i konieczne do prawidłowego korzystania z aplikacji internetowej w celu przekazania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, osobie trzeciej lub przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, Spółka udzieli informacji Osobie, której dane dotyczą.

6.13 Firma przechowuje dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 10 lat lub odpowiednio. do odwołania zgody osoby zainteresowanej.

6.14 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Spółki dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

6.15 Jeżeli osoba zainteresowana podejrzewa, że ​​jej dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuzasadniony, ma prawo złożyć wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych zgodnie z art. 100 ustawy o ochronie danych osobowych.

6.16 Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą Spółka zwraca uwagę osoby, której dotyczy problem, na postanowienia art. 15 do 22 oraz art. 34 RODO, zgodnie z którym osobie zainteresowanej przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji, o których mowa w art. VI par. 6.3 niniejszych ogólnych warunków.

Prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo bez zbędnej zwłoki zażądać od Spółki poprawienia dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ze względu na cel przetwarzania danych osobowych Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, aby Firma usunęła dotyczące jej dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeśli osoba, której dane dotyczą, skorzystała z prawa do usunięcia i jeśli (A) dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały pozyskane lub (B) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, (c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych i nie ma prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych. osoba sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, (D) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, (E) powodem usunięcia jest wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą Republika Słowacka jest związana, ( F) dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do Spółki do ograniczenia przetwarzania danych osobowych o osobie, której dane dotyczą, jeżeli: (A) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się prawidłowości danych osobowych w okresie umożliwiającym Spółce sprawdzenie prawidłowości danych osobowych, (B) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania danych osobowych, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do wykonania roszczenia prawnego, (D) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych, oraz do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody po stronie Spółki przeważają nad uzasadnionymi powodami Osoby, której dotyczy problem. Spółka ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, której przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone, zanim dojdzie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i przed wygaśnięciem ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do informacji o poprawieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 19 RODO: Firma, na żądanie Osoby, której dane dotyczą, jest zobowiązana do poinformowania Osoby, której dane dotyczą, o odbiorcach, którym Spółka powiadomiła o sprostowaniu danych osobowych, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przeniesienia tych danych osobowych do innego operatora.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację na podstawie prawnej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia zadania związanego z interesem publicznym lub ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów zgodnych z prawem. interesy Spółki lub osoby trzeciej, w tym profilowanie w oparciu o te przepisy. Spółka nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad prawami lub interesami Osoby, której dane dotyczą, lub uzasadnieniem dochodzenia roszczenia. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy to marketingu bezpośredniego.

6.17 Zgodnie z art. 22 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.18 Zgodnie z art. 34 RODO, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Spółki bez zbędnej zwłoki powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli takie naruszenie ochrony danych osobowych może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw osoby fizycznej.

6.19 Spółka zobowiązana jest do udzielenia Osobie Naruszonej na jej żądanie informacji na podstawie art. 13 RODO i powiadomienia na podstawie art. 15 do 22 oraz art. 34 RODO w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Spółka zobowiązana jest do udzielenia informacji w formie papierowej lub elektronicznej, zazwyczaj w takiej samej formie, w jakiej został złożony wniosek. Na żądanie Osoby, której dotyczy problem, Firma może również udzielić informacji ustnie, jeśli osoba ta udowodni swoją tożsamość w inny wiarygodny sposób. Wykonując uprawnienia wynikające z art. 15 do 22 RODO jest zobowiązany do zapewnienia współpracy Osobie, której dane dotyczą.

6.20 Spółka zobowiązana jest do udzielenia Osobie Naruszonej informacji na podstawie art. VI par. 6.16 niniejszych Ogólnych Warunków w ciągu miesiąca od doręczenia żądania Osoby, której dotyczy problem. Spółka może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, uwzględniając stopień skomplikowania i ilość wniosków, nawet wielokrotnie. Firma jest zobowiązana do poinformowania Osoby, której dotyczy problem, o każdym takim przedłużeniu w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, wraz z uzasadnieniem przedłużenia.

6.21 Informacje zgodnie z art. VI par. 6.16 niniejszych Ogólnych Warunków jest dostarczane przez Spółkę bezpłatnie.

6.22 Jeśli żądanie Partnera jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, w szczególności ze względu na jego powtarzający się charakter, Firma ma prawo obciążyć osobę, której dotyczy problem, rozsądną opłatą, biorąc pod uwagę administracyjne koszty udzielenia informacji lub rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty powiadomienia lub rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań na żądanie.

6.23 O ograniczeniu praw osoby, której dotyczy problem zgodnie z art. 23 RODO i § 30 Ustawy o ochronie danych osobowych Spółka informuje Osobę, której dane dotyczą, jeżeli cel ograniczenia nie jest zagrożony.

Artykuł VI

Pliki cookie i usługi stron trzecich

7.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia świadczenia usług odwiedzającym. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym / tablecie lub telefonie / przez odwiedzaną witrynę internetową. Następnym razem, gdy odwiedzisz tę samą witrynę, pozwolą ci użyć tych samych preferencji. Pliki cookie zawierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail - oczywiście tylko wtedy, gdy wcześniej podałeś te informacje na stronie internetowej.

7.2 Pliki cookie mogą ułatwić korzystanie z witryny. Na przykład witryna pamięta, że ​​jesteś zalogowany przy użyciu swojego pseudonimu i nie musisz ponownie wprowadzać swoich danych logowania przy następnym załadowaniu. Stosowanie plików cookies nie narusza obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, nie wykorzystujemy ich do zbierania danych osobowych.

7.3 Pliki cookie mogą być tymczasowe lub trwałe. Tymczasowe pliki cookie lub sesyjne pliki cookies są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze nawet po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. Te pliki cookie może następnie odczytać tylko serwer, który je utworzył.

7.4 Korzystanie z plików cookie można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz użyć przeglądarki internetowej, aby odrzucić pliki cookie lub ustawić użycie tylko niektórych plików cookie.

7.5 Gromadzone pliki cookies są przetwarzane głównie za pośrednictwem usługi Google Analytics, której operatorem jest Google Inc. Siedziba główna mieści się w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zebrane pliki cookie są następnie przetwarzane przez Google Inc. zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy

7.6 Na stronie korzystamy również z plików cookies portali społecznościowych Facebook i Instagram, które umożliwiają poprawę kierowania reklam. Dane z tych plików cookie są pozyskiwane bezpośrednio przez ich operatorów

7.7 Firma korzysta z aplikacji i usług osób trzecich w Witrynie, a ich używanie podlega specjalnym warunkom, które są dostępne pod następującymi linkami:

- usługa newslettera: MailerLite (https://mailerlite.com)

- Usługa subskrypcji powiadomień o artykułach: OneSignal (https://onesignal.com)

- usługa komentowania artykułów: Disqus (https://disqus.com)

Artykuł VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie 12.2.2019 lutego XNUMX roku wraz z ich opublikowaniem w Serwisie.

8.2 Wszelkie prawa i obowiązki uczestników stosunku prawnego regulowanego przez niniejsze ogólne warunki podlegają prawu Republiki Słowackiej, a spory między uczestnikami tego stosunku prawnego będą rozpatrywane i rozstrzygane przez sądy powszechne Republiki Słowackiej.